มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับป.โท ป.เอก สาย IT, ITM, DN, ICT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

 1. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DITT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ป.เอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ป.เอก สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-DIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ป.โท สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-MIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ป.เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
 6. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
 7. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
 8. ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 9. ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. ป.โท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. ป.โท สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (M-DN) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (M-ICT) คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
 14. ป.โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
 15. ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม
 16. ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 17. ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)

 1. คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) CSIS
 3.  ป.เอก สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS)
 5. ป.โท สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
 6. ป.โท สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (BADS)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)


มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

 1. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
 2. ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
 3. ป.เอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 4. ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. ป.เอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตหนองคาย
 7. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

 1. ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)