เว็บสร้าง AI Presenter และ Virtual Influencer


เว็บสร้าง AI Presenter และ Virtual Influencer

 • D-ID – AI Presenter (www.d-id.com) ใช้สร้างสร้างวิดีโอแปลงภาพบุคคลที่ภาพนิ่งเป็นวิดีโอที่พูด
 • DeepBrain (www.deepbrain.io) แปลงภาพบุคคลที่ภาพนิ่งเป็นวิดีโอที่พูด
 • HeyGen (www.heygen.com) แปลงภาพบุคคลที่ภาพนิ่งเป็นวิดีโอที่พูด
 • lovo.ai (www.lovo.ai) AI Voice Generator: Realistic Text to Speech & Voice Cloning
 • Synthesia (www.synthesia.io) Turn your text into videos in minutes
 • Humanpal (www.humanpal.io) Create Engaging AI Human Spokesperson Videos Like The Big Brands on
  a Shoestring Budget Without Actors, Camera or Studio Equipment!
 • Colossyan (www.colossyan.com) The AI video platform for workplace learning
 • Rephrase Studio (www.rephrase.ai) Text-to-video powered by generative AI and you
 • HourOne (www.hourone.ai) Create Professional AI Generated Videos
 • Elai (elai.io) Create AI videos from just text