การใช้งานบริการต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต ปกติผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานโดยการป้อนที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL (Uniform Resource Locator) ที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ โดยเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บไซต์จะเรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

ชนิดของโปรแกรม Web Server 
โปรแกรม Web Server สามารถแบ่งได้สองกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
⇒ 1. Stand Alone Web Server เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวๆ ผู้ดูแลระบบต้องทำการติดตั้งโปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมฐานบ้อมูลและโปรแกรมจำการฐานข้อมูลภายหลัง ตัวอย่างโปรแกรมลักษณะนี้ เช่น

Apache HTTP Server
• Apache HTTP Server
(https://httpd.apache.org)
Apache httpd has been the most popular web server on the Internet since April 1996

Apache Tomcat
• Apache Tomcat
(https://tomcat.apache.org)
An open source software implementation of the Java Servlet and JavaServer Pages technologies

Microsoft IIS
• Microsoft IIS
(https://www.iis.net)
Internet Information Services is a web server for Microsoft Windows

nginx
• NGNIX
(https://www.nginx.com)
A high performance free open source web server powering busiest sites on the Internet.

 lighttpd
• lighttpd
(https://www.lighttpd.net)
A secure, fast, compliant, and very flexible web-server that has been optimized for high-performance environments.

litespeed
• LiteSpeed
(https://www.litespeedtech.com)
LiteSpeed Web Server (LSWS) is a high-performance Apache drop-in replacement.

cherokee
• Cherokee
(http://cherokee-project.com)
High-performance web server
Cherokee is an innovative, feature rich, lightning fast and easy to configure open source web server designed for the next generation of highly concurrent secured web applications.

jetty
• Eclipse Jetty
(http://www.eclipse.org/jetty/)
Eclipse Jetty provides a Web server and javax.servlet container, plus support for HTTP/2, WebSocket, OSGi, JMX, JNDI, JAAS and many other integrations. These components are open source and available for commercial use and distribution.

Hiawatha
• Hiawatha
(https://www.hiawatha-webserver.org)
Hiawatha has been written with security in mind. This resulted in a highly secure webserver in both code and features. Hiawatha can stop SQL injections, XSS and CSRF attacks and exploit attempts. Via a specially crafted monitoring tool, you can keep track of all your webservers.

caddy
• Caddy
(https://caddyserver.com)
Caddy 2 is a powerful, enterprise-ready, open source web server with automatic HTTPS written in Go

• Node.js (https://nodejs.org)
Node.js is an open source server environment. Node.js allows you to run JavaScript on the server.

• SimpleHTTPServer (https://pypi.org/project/simple-http-server/)
A simple despatcher server written by python

⇒  2. Package Web Server เป็นโปรแกรมที่รวมโปรแกรมหลายตัวเข้าด้วยกับแบบแพ็กเกจ อาทิ Apache, PHP, PERL, MySQL, phpMyAdmin เป็นต้น หลังการติดตั้งสามารถเปิดใช้งานได้ทันที ตัวอย่างโปรแกรมลักษณะนี้ เช่น

 XAMPP
• XAMPP
(https://www.apachefriends.org) XAMPP is a free and open-source cross-platform web server that is primarily used when locally developing web applications.

WAMPServer
• WAMPServer
(http://www.wampserver.com)
Wampserver 2. 5 users can apply the update to Wampserver 3. 0. 3 directly. There will be no change to the Apache, PHP, MySQL settings and versions used; your local sites and databases will not be affected.

winlamp
• WinLAMP
(http://winlamp.sourceforge.net)
WinLAMP is one of the original LAMP installers, and an early adopter of the NSIS installer. Originally developed by DCT, it is now sponsored by WhiteHat Software.

EasyPHP
• EasyPHP
(https://www.easyphp.org) EasyPHP installs a portable local WAMP server including the server-side scripting language: PHP 5, the web Server: Apache 2, the SQL Server: MySQL 5, a database manager: PhpMyAdmin and others development tools.

uniformserver
• Uniform Server
(https://www.uniformserver.com)
Uniform Server is a WAMP solution that allows you to run a web server on any Microsoft Windows OS based computer. It is small and mobile to download or move around and can also be used or setup as a production/live server.

Apache2Triad
• Apache2Triad
(http://apache2triad.net)
Apache2Triad spells instant and facile deployment of web software on any windows server along the lines of the WAMP paradigm in a point and click manner in just minutes and is a ideal solution for the setup of server farms.

AppServ
• AppServ
(https://www.appserv.org)
AppServ is a full-featured of Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin

AMPPS
• AMPPS
(https://www.ampps.com)
Softaculous lets you focus on using apps rather than spending time on installing them. Install PHP, PERL, JAVA, JavaScript applications to your domain with just one click using Softaculous auto installer.

mamp
• MAPP
(https://www.mamp.info) สำหรับติดตั้งบนระบบ macOS
MAMP is the abbreviation for Macintosh, Apache, MySQL, and PHP. It is a reliable application with its four components that allows you to access the local PHP server as well as the database server (SQL).

⇒ NGNIX + PHP + Node.js + MariaDB + MongoDB  + Redis  + memcached + phpMyAdmin + Adminer + RockMongo + phpMemcachedAdmin + HostsEditor

WinNMP
• WinNMP
(https://winnmp.wtriple.com)
WinNMP – Nginx MariaDB MongoDB Redis Php 7 development stack for Windows
A lightweight, fast and stable server stack for developing php mysql applications on windows, based on the excellent webserver Nginx. A lighter alternative to XAMPP and WAMP, with Composer, Adminer, LetsEncrypt certificates, WinSCP, wp-cli, multiple PHP versions, projects and virtual servers.

WPNXM
• WPN-XM
(https://wpn-xm.org)
WPИ-XM is an open source web server solution stack for professional PHP development on the Windows platform.

WEMP
• WEMP
(http://wemp.sourceforge.net)
WEMP will install Ningx, PHP5 and MySQL on your Windows system. WEMP is a new project, so it is in testing. WEMP is a package of Ningx, PHP5 and MySQL, so their is no source code here. Source code may be found on the Ningx, PHP and MySQL websites.

Winginx
• Winginx
(https://winginx.com)
Winginx is a complex of local web server on Windows to develop in PHP and Node.js using databases MySQL, MongoDB, Redis, memcached.

• NMP-Server (https://nmpserver.sourceforge.io)
NMP-Server is the name of a super-fast and portable web server that aims to run or kill MySQL, PHP, Nginx servers.

• Wnmp (https://wnmp.x64architecture.com)
Wnmp (pronounced “W-n-m-p”) is an open source development environment consisting of a control panel, Nginx, MariaDB, and PHP for Windows. Wnmp was created with a goal to be as simple as possible, while having a powerful Graphical User Interface.

สรุป
ในการเลือกโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในสถานการณ์จริงหากต้องการตั้งเซิร์ฟเวอร์บริการจริงที่องค์กร หรือติดตั้งบริการให้ลูกค้า แนะนำให้ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ประเภท  Stand Alone Web Server   มีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมี 3 โปรแกรม คือ Apache, IIS, NGNIX, Tomcat และ Node.js (ผู้ใช้ต้องติดตั้งตัวแปลภาษาและโปรแกรมฐานข้อมูลเพิ่มเติม)  สำหรับ Package Web Server เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ต้องการทดสอบเขียนสคริปต์ด้วยภาษาต่างๆ  อาทิ PHP, PERL, PYTHON, NodeJS หรือระบบสร้างเว็บหรือแอพลิเคชั่นสำเร็จรูป อาทิ CMS, LMS, CRM, ERP, BLOG, WIKI  ไม่แนะนำให้นำมาติดตั้งใช้งานจริงเนื่องจากไฟล์ติดตั้งภายในส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ติดตั้งพื้นฐานที่มีขนาดเล็ก
สามารถดูสถิติการใช้งานโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์  (Web Server Survey) ได้ที่เว็บไซต์
http://www.netcraft.com หรือที่เว็บไซต์  http://www.w3techs.com แล้วค้นหาคำว่า Web Server Survey
ที่มา:
– https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server
– https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_server_software
– https://www.saashub.com/winginx-alternatives


เขียนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
https://www.arnut.com
January 04, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *