การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Macbook

การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Macbook

สามารถใช้งานได้ทั้ง Macbook Pro และ Macbook Air

1. คลิกเลือกที่ Settings
2. คลิกเลือก User and Group > คลิกที่ Edit…

4. คลิกเลือกที่ Open Directory Utility…

5. คลิกปลดล็อกกุญแจ

6. กำหนดรหัสผ่านที่ใช้งาน (รหัสที่ใช้ตอนเข้าระบบ) บางรุ่นอาจใช้แบบทัชไอดี

7. คลิกเมนู Edit > Change Root Password….

8. กำหนดรหัสผ่าน root ที่ต้องการ

9.  ทดสอบเข้าใช้งาน Terminal

10. พิมพ์  su root [Enter]

11. ป้อนรหัสผ่าน root ที่กำหนดในข้อ 8

12. ทดสอบใช้งานคำสั่งผ่าน Terminal

ls. /

df  -h

Note.
หลังกำหนดรหัสผ่าน อย่าลืมกลับไปล็อกกุญแจในข้อ 6
หากต้องการปิดการใช้งาน root ให้ Disable Root User… ในข้อ 7