เพจรวมความรู้สำหรับเพื่อนครู อาจารย์ และผู้สนใจ
รวบรวมโดย ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล


ระบบเครือข่าย, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network, Cyber Security, PDPA)สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (Digital Council of Thailand)
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA Thailand)
สมาคมผู้ตรวจสอบ และควบคุมระบบฯ (ISACA Bangkok) 
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA)
– สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เทคโนโลยีด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา, อีเลิร์นนิ่ง (Edtech, Innovation, e-Learning)
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย (ThaiAECT)
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-Learning Association of Thailand)
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย-สศท.
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE)
สมาคมวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
รายการ เซียน ซัน กันเอง

กราฟิก มัลติมีเดีย เมต้าเวิร์ต (Graphic, Multimedia, Metaverse)
สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย (Metaverse Association of Thailand)

การพัฒนาโปรแกรม, การพัฒนาเว็บ (Programming, Coding, Web Development)
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (Thai Programmer Society)
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)

ธุรกิจ, สตาร์ทอัพ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เอไอ, ธุรกิจอัจฉริยะ (Startup, Data Analytics, AI, BI, ML)
– สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (ETA Thai)
สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า (สปปร.) – KING P
สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup)
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai