Slideshare เว็บรวมเอกสารประกอบการบรรยายทั่วโลก สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานได้ที่ https://www.slideshare.net

ตัวอย่าง Slideshare Dr.Arnut Ruttanatirakul