รวมคลังความรู้เกี่ยวกับ AI

รวมคลังความรู้เกี่ยวกับ AI

– DeepMind, บริษัท AI ในเครือ Alphabet ที่เรารู้จักกันดีจาก AlphaGo (link)
– ChatGPT, Optimizing Language Models for Dialogue – OpenAI (link)

เครื่องมือตรวจสอบ ChatGPT
– GPTZero, GPTZero is a tool designed to detect writing generated by ChatGPT(opens in new tab), the AI writing tool that debuted in November and sent shockwaves through the education system due to its ability to instantly generate human-seeming text in response to prompts. (link)
– Originality.AI, A Plagiarism Checker and AI Detector Built for Serious Content Publishers  (link)
– GPT-2, Generative Pre-trained Transformer 2 (GPT-2) is an open-source artificial intelligence created by OpenAI in February 2019.   (link)
– Writer, Free Grammar Checker (link) (AI Content Detector)