การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดลพบุรี
วันสุดท้ายรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ : 10 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา : 20 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 31 มกราคม 2565
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2565
http://ecticard2022.ecticard.org